Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

MAGIC SMILE CLINIC

80-180 Gdańsk

Ul. Świętokrzyska 58 A/2

25.05.2018 Gdańsk

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MAGIC SMILE CLINIC z siedzibą w Gdańsku ul. Świętokrzyska 58A/2, którego reprezentuje Agnieszka Karcz

2) Inspektorem Danych Osobowych jest Jarosław Wasiłek, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w MAGIC SMILE CLINIC możliwy jest pod numerem tel. 58 3000123 lub adresem email: biuro@magicsmile.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów Marketingowych związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy na podstawie art. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą MAGIC SMILE CLINIC

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. 20 lat

6) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – należy rozstrzygnąć czy nie ma konieczności ograniczeń uprawnień wynikających z innych przepisów prawa,

7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,

MAGIC SMILE CLINIC 25.05.2018